Diesse MINI-CUBE është një instrument i automatizuar për testimin e shpejtë të eritrociteve direkt nga tubat EDTA pa konsumuar mostrën e pacientit. Instrumenti i automatizuar i nivelit të sedimentimit MINI-CUBE siguron korrelacion të shkëlqyer me metodën e Modifikuar Westergren. Analizuesi kompakt ESR nuk kërkon reagent, duke eleminuar ekspozimin e operatorit ndaj mostrave të pacientit. MINI-CUBE ofron ngarkimin e mostrës së aksesit të rastësishëm, skanimin e kodit, një printer Bluetooth, arkivin automatik të të dhënave QC dhe pacientit dhe pajtueshmërinë LIS. Karakteristika e Kontrollit të Cilësisë eliminon nevojën për të regjistruar manualisht ekzekutimet ditore dhe raportet statistikore gjenerohen me karakteristikat e mëposhtme: Listat e Levey Jennings, devijimi standard,% CV, mesatarja dhe rezultati më i lartë dhe më i ulët.

""
1
Bej kerkese per katalog
Emer
Mbiemer
Lloji i produktit
Previous
Next
null
Shkarkoni katalogun e Diesse MINI-CUBE